Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

nowazupa
8815 ae65 500
Pozdrowienia z Delegacji..

January 09 2018

nowazupa
...,że tęsknie za uczuciem, którym mnie darzyłaś...

December 17 2017

Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
nowazupa
Na spędzenie ze sobą „całego życia” mają tak naprawdę szansę ci, którzy spotykają się odpowiednio późno.
— Domagalik & Wiśniewski

December 03 2017

nowazupa

November 12 2017

nowazupa

November 04 2017

nowazupa

November 02 2017

nowazupa

October 28 2017

nowazupa
nowazupa

October 23 2017

nowazupa
9654 f291
tak naprawdę to myślę o Tobie zawsze...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

October 16 2017

2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 05 2017

nowazupa


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarawruapart rawruapart
nowazupa
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viarawruapart rawruapart
nowazupa
9158 73e1
Reposted fromweheartit weheartit viarawruapart rawruapart
nowazupa
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
6896 5051 500

September 16 2017

nowazupa
17.09 ..

August 17 2017

nowazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl